Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online


Πλήρως διαχειρίσιμη Φιλοξενία

Βελτίωση του ρυθμού μετατροπών ηλεκτρονικών καταστημάτων με τεχνικές δυναμικής τιμολόγησης. Το αρχιτεκτονικό σ τυλ σχεδίασης διαδικτυακών υπηρεσιών REST εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην διδακτορική διατριβή του Roy Fielding το Η βασική ιδέα πίσω από την REST αρχιτεκτονική είναι ότι όλα τα αντικείμενα που διαχειρίζεται μια υπηρεσία μπορούν να θεωρηθούν ως πόροι του συστήματος. Με βάση τη λογική πελάτη - διακομιστή, ένας πελάτης μπορεί να αιτηθεί στην υπηρεσία τη δημιουργία, την ανάκτηση, την ενημέρωση ή τη διαγραφή μιας αναπαράστασης ενός πόρου, μέσω ενός Ενιαίου Αναγνωριστικού Πόρου URI που αντιστοιχίζεται σε α υτ ή ν και κάνοντας σωστή χρήση των CRUD ρημάτων του HTTP πρωτοκόλλου.

Τα τελευταία χρόνια , χάρη στην απλότητα και την ισχύ του , το αρχιτεκτονικό στυλ REST , έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση και αποδοχή από την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού, έχει κατακτήσει τον χώρο των διαδικτυακών υπηρεσιών και αποτελεί πλέον το κυρίαρχο πρότυπο για την ανάπτυξή τους. Εντωμεταξύ, η ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικ ού οδήγησε τους μηχανικούς λογισμικού στην γέννηση μεθόδων όπως η Μ οντελοστρεφή ς Μηχανική MDE , με στόχο την αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας αλλά και της αυτοματοποίησης της όλη ς διαδικασία ς.

Η ιδέα που προωθεί η Μοντελοστρεφής Μηχανική είναι η χρήση μοντέλων σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης κατά την σχεδίαση συστημάτων και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας με την χρήση μετασχηματισμών μοντέλων , από υψηλότερα σε χαμηλότερα επίπεδα αφαίρεσης , μέχρις ότου να προκύψει το τελικό προϊόν εκτελέσιμου κώδικα. Ο έλεγχος λογισμικού διακρίνεται σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη γνώση που κατέχει ο tester για την εσωτερική δομή και τον σχεδιασμό του υπό έλεγχο λογισμικού.

Στην White Box πρ οσέγγιση ο tester γνωρίζει την εσωτερική δομή του συστήματος και ελέγχει το λογισμικό από την πλευρά του developer , ενώ στην Black Box προσέγγιση ο tester αντιμετωπίζει το λογισμικό σαν ένα μαύρο κουτί , στο οποίο εφαρμόζει εισόδους και μελετά τις αποκρίσει ς του, από την πλευρά του τελικού χρήστη. Τέλος, η εκτέλεση αυτής της εφαρμογής παράγει αναλυτικές αναφορές των ελέγχων που διεξάγει και των αποτελεσμάτων ελέγχου σε μορφή JSON.

Η συνεχής αυθεντικοποίηση με στοιχεία συμπεριφοράς του χρήστη, σταδιακά γίνεται η προτιμώμενη μέθοδος προσωπικής αυθεντικοποίησης. Αιτία για αυτό αποτελεί η περιορισμένη φύση των συμβατικών τρόπων αυθεντικοποίησης, οι οποίοι αδυνατούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του χρήστη πέραν της αρχικής αυθεντικοποίησης, ενώ παράλληλα εγκυμονούν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας, όπως η πλαστοπροσωπία και η έκθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

Κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για την υλοποίηση ενός συνεχούς συστήματος αυθεντικοποίησης, εξασφαλίζοντας κατά το δυνατό, μια ασφαλή συνεδρία για το χρήστη.

Πώς να δημιουργήσετε κωδικούς QR για Cryptocurrency;

Σε αυτή τη διπλωματική, επιλέγουμε ως βιομετρικό στοιχείο για τη σχεδίαση του συστήματος συνεχούς αυθεντικοποίησης, τον τρόπο που ένας χρήστης αλληλεπιδρά με το πληκτρολόγιό του, και χρησιμοποιούμε τη δυναμική της πληκτρολόγησης για την αναγνώριση και αυθεντικοποίηση των χρηστών. Συγκεκριμένα, επιλέγουμε να αναλύσουμε τα keystroke digraphs ενός χρήστη που προκύπτουν από την πληκτρολόγηση λέξεων, εξάγοντας τρεις χρονικές πληροφορίες: τον χρόνο πίεσης του πρώτου πλήκτρου του digraph, τον χρόνο πίεσης του δευτέρου πλήκτρου του digraph και τον χρόνο που μεσολαβεί από την ελευθέρωση του πρώτου πλήκτρου έως την πίεση του δευτέρου πλήκτρου του digraph.

Για την δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος που σχεδιάσθηκε, συλλέξαμε συνολικά γεγονότα πληκτρολόγησης από 37 άτομα μέσα σε περίοδο 12 εβδομάδων. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, δοκιμάσαμε διάφορα μοντέλα αναγνώρισης προτύπων όπως ταξινόμηση και τεχνικές εντοπισμού εξωκείμενων τιμών, πειραματιζόμενοι παράλληλα, με τεχνικές προ-επεξεργασίας δεδομένων για τη μείωση διαστάσεων των χαρακτηριστικών διανυσμάτων PCA. Τα καλύτερα αποτελέσματα που πετυχαίνει το σύστημά μας είναι με μοντέλο One-Class SVM για 3-διάστατο διάνυσμα χαρακτηριστικών, όπου προκύπτουν 0.

Τα αποτελέσματα αυτά, δείχνουν ότι η δυναμική της πληκτρολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ένα σύστημα συνεχούς αυθεντικοποίησης που κάνει χρήση στοιχείων συμπεριφοράς του χρήστη. Η ψηφιοποίηση των αγορών έχει αναδείξει το κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως κυρίαρχο μέσο πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών. Bασικό ζήτημα που απασχολεί τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί ο υψηλός όγκος δεδομένων που διαχειρίζονται, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών εξατομίκευσης του διαθέσιμου περιεχομένου προς τους καταναλωτές με στόχο τη προσφορά χρήσιμων και ενδιαφέροντων προϊόντων σε καθένα από αυτούς.

Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα συστάσεων, τα οποία αποσκοπούν στη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων εξατομίκευσης του διαθέσιμου περιεχομένου για κάθε χρήστη με τη βοήθεια τεχνικών μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων. Το βασικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει τα υπάρχοντα συστήματα είναι η έλλειψη σημασιολογικής κατανόησης των παρεχόμενων προτάσεων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των αλγορίθμων της βιβλιογραφίας εστιάζει στην παροχή προτάσεων αποκλειστικά με βάση την ανάλυση των προτύπων αξιολόγησης των χρηστών στα προϊόντα.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη τεχνικώνεξατομίκευσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνοντας έμφαση στη σημασιολογική ανάλυση του περιεχομένου που χαρακτηρίζει τα προϊόντα και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Το μοντέλο που δημιουργείται, κάνει χρήση ενός συνόλου μεθόδων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και επιτυγχάνει σε πρώτο επίπεδο τη κατηγοριοποίηση των προϊόντων με βάση το θεματικό τους περιεχόμενο και σε δεύτερο επίπεδο την αντιστοίχιση των χρηστών στις εξαγόμενες κατηγορίες προϊόντων με βάση τα ενδιαφέροντα που χαρακτηρίζουν το κάθε χρήστη.

Δημιουργία ρομποτικής εφαρμογής προς υποστήριξη συστήματος υπενθυμίσεων με χρήση του ρομπότ ΝΑΟ. The social and technological inclusion of the elderly, as well as their psychological and physical support, have recently become a major issue, due to the fact that senior citizens comprise an ever-increasing percentage of the general population. In the present diploma thesis, the humanoid robot NAO assumes the role of a socially assistive robot, in order to assist the elderly towards quality living.

In particular, NAO reminds seniors of their medication and general events of their everyday life, as well as plays songs associated with their past memories and experiences. Furthermore, each time a medication event reminder is triggered, the proper medicine image is simultaneously being displayed on a computer screen. Appropriate information of medication and music tracks can be inserted by the caregiver of the elderly person via the application graphical interface, while scheduling of all types of events is possible via the Google Calendar UI.

Additionally, in the context of the present application, the assistive robot can operate as a recreational companion so as to contribute to the improvement of the mental and emotional well-being of the elderly. Its entertaining role is accomplished through a set of activities that allow the elderly user to be informed about upcoming events of their everyday life and to listen to music pieces of their choice on demand.

The interaction of the elderly with the robot is accompanied by a series of interactive images displayed on a computer screen so that the activity is as pleasant and user-friendly as possible. The evaluation of the implemented robotics application by a psychologist specialized in issues related to the elderly, can be found at the end of this document.

Η ανάπτυξη λογισμικού σήμερα περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση κώδικα, αφού μεγάλο πλήθος εφαρμογών απαιτεί τον συνδυασμό ήδη υπαρχόντων πακέτων λογισμικού. Αυτά συνήθως είναι δύσκολο να κατανοηθούν πλήρως, καθώς έχουν γραφτεί από τρίτους και συνήθως έχουν σχεδιαστεί για να λύνουν παραπάνω του ενός προβλήματα.

Αυτό κάνει την ανάπτυξη λογισμικού μια επίπονη διαδικασία διότι απαιτεί από τους προγραμματιστές να βρουν το συστατικό που χρειάζονται, να καταλάβουν ακριβώς πώς λειτουργεί, να το κάνουν συμβατό με το σύστημά τους και να το αναβαθμίζουν συνεχώς ώστε να παραμένει συμβατό όταν το συστατικό αλλάζει. Οι δημιουργοί λογισμικού έχουν καταλάβει ότι ακόμα και η δημιουργία απλών εφαρμογών είναι σήμερα αρκετά πολύπλοκη.

Αυτό συμβαίνει διότι εξακολουθούμε να βασιζόμαστε στην κλήση διαφόρων εξαρτημάτων με βάση το όνομά τους. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι η σύμβαση ονόματος δεν μπορεί να επεκταθεί εύκολα έξω από το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκε. Ως εκ τούτου καθίσταται δύσκολη τόσο η διαδικασία της εύρεσης και της κατάλληλης ενσωμάτωσης εξαρτημάτων λογισμικού, όσο και η ικανότητα της εφαρμογής να αντιδρά σε αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός της. Αυτή η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία μια υποδομής η οποία, δυνητικά, θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις τακτικές αυθαίρετης ονοματολογίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η εύρεση λογισμικού θα βασίζεται στην γενικά αποδεκτή παραδοχή ότι οποιαδήποτε μέθοδος μπορεί να περιγραφεί αναλυτικά και μονοσήμαντα, εάν η περιγραφή των εισόδων και των εξόδων της είναι αρκούντως αναλυτική.

Αναγνωρίζοντας εκτός από τα προβλήματα εύρεσης, τα προβλήματα εγκατάστασης και συμβατότητας, φάνηκε λογικό η υποδομή αυτή να είναι αποκομμένη από οποιαδήποτε τοπική ανάπτυξη λογισμικού, να μην αποτελεί δηλαδή κομμάτι όποιας εφαρμογής την χρησιμοποιεί, αλλά να αποτελεί ένα γενικότερο κομμάτι του οικοσυστήματος. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της καταναλωτικής δραστηριότητας στο internet, καθώς και η αύξηση της υπολογιστικής ισχύος στην οποία έχουν πρόσβαση ακόμα και μικρές επιχειρήσεις, δημιούργησαν την ανάγκη και την δυνατότητα αντίστοιχα σε ιστοσελίδες να αναλυθεί σε βάθος η συμπεριφορά των επισκεπτών τους, με στόχο την καλύτερη προσέγγισή τους.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του web personalization, και στα πλαίσιά της έχουν αναπτυχθεί μια σειρά μέθοδοι, οι οποίες ειδικεύονται στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών αυτού του προβλήματος. Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθόδου ανάλυσης του ιστορικού των επισκεπτών ενός e-shop, και πρόβλεψης των ενδιαφερόντων τους κατά την επόμενη επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα, με βάση πραγματικά δεδομένα του www.

Στα πλαίσια της εργασίας προτείνεται το σύστημα που θα σχεδιαστεί να τροφοδοτείται με τις παρελθοντικές κινήσεις κάθε χρήστη ως προς τα εννοιολογικά περιεχόμενα της ιστοσελίδας, όπως αυτά έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του, μια απόκλιση και νέα προσέγγιση σε σχέση με την βιβλιογραφία. Με βάση τα δεδομένα αυτά θα επιχειρεί μέσω της εφαρμογής τεχνικών μηχανικής εκμάθησης να προβλέψει ποιες ενότητες της σελίδας είναι πιθανότερο να ενδιαφέρουν περισσότερο τον χρήστη κατά την επόμενή επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.

Στα πλαίσια αυτά μελετώνται διαφορετικές τεχνικές, αξιολογούνται, και προτείνονται αυτές που αποδίδουν καλύτερα. Η ευρεία χρήση των συστημάτων λήψης και εγγραφής εικονοσειρών έχει οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων καταγραφής της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε πληθώρα σημείων ενδιαφέροντος.


 • BTC σχετικά με την απάντηση RFC;
 • ✅ Η λύση #1 για κωδικούς QR.
 • Bitcoin Απόδειξη του πονταρίσματος της εργασίας.
 • Legit δωρεάν ορυχείο εξόρυξης BTC.
 • Εξόρυξη - ως τρόπος να κερδίσετε bitcoins;

Παράλληλα, υπάρχει τάση για αυξημένη έρευνα προς τη δημιουργ ία συστημάτων που αποσκοπούν στη στοχευμένη διαφήμιση. Ο συνδυασμός των δύο αναφερόμενων καταστάσεων με την παράλληλη συνεχή εξέλιξη του υλικού εγγραφής και επεξεργασίας των καταγεγραμμένων εικονοσειρών οδήγησε στην ιδέα σχεδίασης, ανάπτυξης και επικύρωσης ενός καινοτόμου συστήματος ανάλυσης της ανθρώπινης παρουσίας σε καίρια σημεία. Η ανάλυση που προαναφέρθηκε συνοψίζεται στη στατιστική ανάλυση του αριθμού των ατόμων που διέρχονται μπροστά από ένα σημείο ενδιαφέροντος π.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται εκτενής έρευνα των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών που αναφέρονται στην ανίχνευση και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τ ο κάθε διερχόμενο — α πό ένα χώρο — άτομο. Παράλληλα δημιουργείται μία μεθοδολογία χειρισμού εικονοσειρών οι οποίες εμπεριέχουν άτομα, για τη συνδυαστική επίλυση των προβλημάτων του διαχωρισμού του προσκηνίου foreground και του παρασκηνίου background σε μία εικόνα, της ανί χνευσης προσώπων, της εύρεσης χαρακτηριστικών σημείων σε αυτά, της διεξαγωγής συμπερασμάτων για την περιστροφή του κατά τους τρεις βαθμούς ελευθερίας του και , τέλος , της απόδοσης ετικετών βιομετρικών χαρακτηριστικών.

Το δεύτερο τμήμα της μεθοδολογίας είναι υπεύθυνο για την ενσωμάτωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ένα σύστημα παρακολούθησης της πορείας κάθε ατόμου με τη χρήση εικονοσειρών βάθους. Όλη η υλοποίηση της μεθοδολογίας έγινε με γνώμονα τη χρήση της σε πραγματικό χρόνο στον ενσωματωμένο επεξεργα στή της συσκευής καταγραφής εικονοσειρών, συνεπώς πρόκειται για μία υλοποίηση χαμηλού υπολογιστικού κόστους. Τη δημιουργία του συστήματος συνοδεύει μία εκτενής ανάλυση της ορθότητας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η οποία αποδεικνύει τη δυνατότητα χρήση ς του συστήματος σε εμπορικές εφαρμογές ειδικού σκοπού.

Πως ν` αποκτήσετε bitcoins - - Το ελληνικό στέκι του Bitcoin

Σε ένα κόσμο που συνεχώς εξελλίσεται με αυξανόμενους ρυθμούς, η πληροφορία είναι το αγαθό με τη μεγαλύτερη αξία. Το πόσο γρήγορα είναι διαθέσιμη η πληροφορία και σε ποιόν, είναι τα κλειδιά που κάναν το Blockchain από μια ιδέα να μεταμορφωθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο επεκτύνεται χρόνο με το χρόνο.

Η ανακάλυψη αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας κάνει τον καθένα να θέλει να μάθει περισσότερα για αυτό το θέμα, ακόμη και αν δεν είναι στο χώρο των υπολογιστών και της πληροφορίας. Οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση των Blockchain συστημάτων και η αναζήτηση τεχνικών βελτιστοποίησης από πλευράς κόστους αποθήκευσης δεδομένων και εκτέλεσης εφαρμογών σε ένα Blockchain περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό έγινε υλοποίηση μιας ενδεικτικής Blockchain εφαρμογής για τη στοιχειώδη διαχείριση της αγροτικής εφοδιαστικής αλυσίδας και η μελέτη τεχνικών βελτιστοποίησης αυτής.

Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε με συνεχή μελέτη άρθρων και εργασιών πάνω στα χαρακτηριστικά της λειτουργίας Blockchain συστημάτων, τα οποία είναι μια γενική ιδέα και όχι μια υλοποίηση. Η πρώτη υλοποίηση έγινε με το Bitcoin το , το οποίο συνδύασε ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες.

δωρεάν παιχνίδια και παιχνίδια Slots – Ο καλύτερος οδηγός για διαδικτυακά καζίνο

Για να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση των Blockchain συστημάτων έγινε εμβάθυνση στη μελέτη σε διάφορα περιβάλλοντα όπως Bitcoin, Ethereum, Hyperledger. Ο ανοιχτός χαραστήρας, η ασφάλεια και η κοινότητα χρηστών οδήγησαν στην επιλογή του Ethereum. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια περαιτέρω εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά του Ethereum. Τα Smart Contracts αναπτύχθηκαν με τη γλώσσα προγραμματισμού Solidity.

Ολοκληρώνοντας, δοκιμάστηκαν διάφορα σενάρια για τη δημιουργία τεχνικών βελτιστοποίησης του κόστους αποθήκευσης πληροφορίας και εκτέλεσης εφαρμογών στο περιβάλλον του Ethereum. Οι παραπάνω τεχνικές εφαρμόστηκαν στην εφαρμογή πάνω στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα. Η εξάπλωση του διαδικτύου και η ευκολία του διαμοιρασμού της πληροφορίας, που ήρθε σαν επακόλουθο αυτής, είχε ως αποτέλεσμα ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διάδοσης και ανάπτυξης του λογισμικού.

Παραδείγματα λογισμικού βρίσκονται πλέον σε αφθονία σε αποθήκες λογισμικού αλλά και σε διάφορες ιστοσελίδες που έχουν ως αντικείμενο τον προγραμματισμό. Ωστόσο, η ανεύρεση παραδειγμάτων κώδικα με στόχο την επαναχρησιμοποίηση κώδικα αποδεικνύεται προβληματική διαδικασία με τις συμβατικές μηχανές αναζήτησης, αφού ο προγραμματιστής καλείται να εγκαταλείψει το έργο του και να δαπανήσει πολύ χρόνο για να εξετάσει τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αναφέρθηκαν, και να δοθεί μια πιο εξειδικευμένη λύση στο πρόβλημα, άρχισαν να αναπτύσσονται τα Συστήματα Προτάσεων στην Τεχνολογία Λογισμικού Recommendation Systems in Software Engineering ή RSSEs. Ο θεμελιώδης στόχος αυτών των συστημάτων είναι να μπορούν να αναγνωρίσουν, δοσμένου ενός ερωτήματος, τα παραδείγματα κώδικα που περιέχουν σχετικό περιεχόμενο.


 1. Πώς να κερδίσετε Bitcoins γρήγορα και χωρίς εξόρυξη.
 2. 15+ χρόνια εμπειρίας στην Φιλοξενία βιομηχανιών υψηλού κινδύνου.
 3. Επικοινωνία.
 4. Ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες, Ανδρέας Συμεωνίδης.
 5. Φαρμακείο Λιουμπλιάνα BTC City.
 6. Αυτό, όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για πολλά από αυτά τα συστήματα εξαιτίας των διαφορετικών τύπων ανάμεσα στα ερωτήματα που συχνά παρουσιάζονται με φυσική γλώσσα και των αποτελεσμάτων που συνήθως εκφράζονται σε κώδικα. Ακόμα, τα περισσότερα συστήματα υστερούν σημαντικά τόσο στη μορφή των αποδεκτών ερωτημάτων, απαιτώντας πολλές φορές από τον χρήστη σύνταξη πολύπλοκων ερωτημάτων, όσο και στην μη βέλτιστη τελική κατάταξη των αποτελεσμάτων.

  Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

  Τέλος, τα περισσότερα συστήματα βασίζονται σε απλά μοντέλα διανυσματικού χώρου και δε χρησιμοποιούν σημασιολογική πληροφορία για την επιστροφή χρήσιμων τμημάτων κώδικα. Η ανάγκη λοιπόν για μια αποδοτική επίλυση του προβλήματος, μας οδήγησε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος προτάσεων, του StackSearch. Το σύστημά μας χρησιμοποιεί ως πηγή δεδομένων την ιστοσελίδα Stack Overflow.

  Μετά από προσεκτική προεπεξεργασία των δεδομένων κειμένου και κώδικα, έγινε εκπαίδευση ορισμένων Μοντέλων Διανυσματικού Χώρου Vector Space Models. Χρησιμοποιώντας τα μοντέλα αυτά το σύστημά μας μπορεί να δεχτεί ερωτήματα σε φυσική γλώσσα και είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη σημασιολογική πληροφορία του κειμένου που συνοδεύει τα τμήματα κώδικα, καταφέρνοντας έτσι να παρουσιάσει στο χρήστη σχετικά παραδείγματα.

  Αυτά τα παραδείγματα έχουν πρωτύτερα εξορυχθεί από τις αναρτήσεις του Stack Overflow και έχουν ελεγχθεί για συντακτική ορθότητα. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση του συστήματος συγκρίνοντας τον μηχανισμό κατάταξης που προτείνουμε με λύσεις που χρησιμοποιούνται ήδη στη σύγχρονη βιβλιογραφία, προκειμένου να βεβαιωθούμε για την αποδοτική του λειτουργία.

  Σε μία εποχή όπου η τεχνολογία αποτελεί μεγάλο μέρος της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων, η λεκτική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής μπορεί να διευκολύνει τη χρήση των προϊόντων της τεχνολογίας ακόμα και από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διπλωματική υλοποιήθηκε μία εφαρμογή αναγνώρισης ομιλίας, η οποία παρέχει πληροφορίες στον χρήστη. Ο χρήστης καλείται να κάνει μία προφορική ερώτηση στο σύστημα, το οποίο τη μετατρέπει σε κείμενο και στη συνέχεια του δίνει την πληροφορία που λαμβάνει μέσω της επικοινωνίας με την αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία.

  Η εφαρμογή αποτελείται από 7 επιμέρους στάδια, ανεξάρτητα μεταξύ τους, και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμη, καθιστώντας δυνατή την προσθήκη μιας νέας υπηρεσίας με ελάχιστες αλλαγές στον υπάρχοντα κώδικα. Στα πλαίσια της διπλωματικής υλοποιήθηκαν 3 υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με νοσοκομεία, φαρμακεία και τον καιρό.

  Account Options

  Όσον αφορά το τμήμα της αναγνώρισης ομιλίας, εκπαιδεύτηκε ένα νέο, εξειδικευμένο ως προς την εφαρμογή, μοντέλο στα ελληνικά με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της αναγνώρισης ομιλίας σε σχέση με παλιότερα μοντέλα. Το νέο μοντέλο εκπαιδεύτηκε με ηχογραφήσεις ατόμων που διατυπώνουν ερωτήσεις περιεχομένου σχετικού με τις 3 παραπάνω υπηρεσίες. Τα πειράματα που εκτελέστηκαν, δείχνουν τη σημαντική βελτίωση του εξειδικευμένου ως προς την εφαρμογή συστήματος αναγνώρισης ομιλίας σε σχέση με ένα γενικό σύστημα, καθώς και την αποτελεσματική ανταπόκριση του συνόλου της εφαρμογής στα ερωτήματα του χρήστη.

  Ανάλυση ποιότητας πηγαίου κώδικα σε πολύ-γλωσσικά έργα λογισμικού multi-language software projects.

  How to Buy Bitcoin for Beginners (2021)

  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου έχουν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού, στην οποία πλέον κυρίαρχη θέση έχει η έννοια της επαναχρησιμοποίησης. Στο γεγονός αυτό έχουν συμβάλλει τα πολυάριθμα έργα ανοικτού λογισμικού που διανέμονται ελεύθερα σε διαδικτυακά αποθετήρια και είναι εύκολα προσπελάσιμα από τους προγραμματιστές. Έτσι, η επαναχρησιμοποίηση κώδικα για την ανάπτυξη ενός νέου έργου λογισμικού δημιουργεί την ανάγκη αξιολόγησης της ποιότητας τμημάτων που είναι υποψήφια προς χρήση. Η δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών λογισμικού με βάση την επαναχρησιμοποίηση έχει πρακτικά οδηγήσει στην εμφάνιση των πολύγλωσσικών έργων λογισμικού, δηλαδή έργων λογισμικού τα οποία περιέχουν τμήματα κώδικα γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της εκάστοτε γλώσσας.

  Το γεγονός αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης της ποιότητας έργων λογισμικού.

  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online
  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online
  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online
  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online
  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online
  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online
  Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων online

Related Bitcoin Γεννήτρια διευθύνσεων onlineCopyright 2020 - All Right Reserved